Finanse i majątek żłobka

Żłobek Miejski w Gryfinie jest jednostką budżetową Gminy Gryfino w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 
Gmina Gryfino zapewnia środki finansowe na realizację zadań Żłobka oraz stwarza odpowiednie warunki dla ich realizacji.
Majątek Żłobka jest własnością Gminy Gryfino.
 
Żłobek realizuje cele statutowe i gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym, stanowiącym własność Gminy Gryfino.
 
Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 
Obsługę finansowo-księgową oraz kadrową Żłobka prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie.