Opłaty za żłobek

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie Ilona Bara
  • Rada Miejska w Gryfinie ustaliła w drodze uchwały wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie – Uchwała Nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 28 września 2016 r. poz. 3561).
  • Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, miesięczna opłata za wyżywienie ulega zmniejszeniu o wysokość dziennej stawki żywieniowej, pod warunkiem poinformowania o nieobecności dziecka w Żłobku najpóźniej w pierwszym dniu tej nieobecności.
  • Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku opłata stała ulega zmniejszeniu o 1 zł.
  • Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku winna być wniesiona do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność, na rachunek bankowy 24 1240 3927 1111 0010 7119 2085

Informacja dla rodziców - opłata za żłobek za luty 2020

Informacja dla rodziców - opłata za żłobek za listopad 2019

Informacja dla rodziców - opłata za żłobek za październik 2019

Informacja dla rodziców - opłata za żłobek za lipiec 2019

Informacja dla rodziców - opłata za żłobek za czerwiec 2019

Informacja dla rodziców - opłata za żłobek za maj 2019